Διαδικασία Επιλογής

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι μέχρι 100 άτομα. Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα επιλεγούν με τα κάτωθι κριτήρια: