Μέθοδοι διδασκαλίας – αξιολόγησης

Τα μαθήματα διεξάγονται μια φορά την εβοδομάδα, και ώρα 17:30-21:30.

Μετά από ορισμένα κοινά εισαγωγικά μαθήματα, οι 2 κύκλοι μαθημάτων θα διεξάγονται ανεξάρτητα μεταξύ τους ως αυτοτελείς εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά θα συναντιούνται σε κοινές εκπαιδευτικές δράσεις όταν είναι εφικτό και εφόσον απαιτείται από κάποια μαθησιακή ενότητα. Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει όποιος ή όποια το επιθυμεί και τους δύο εκπαιδευτικούς κύκλους.

Σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος, κατά προτίμηση και κατ’ επιλογή, πολλές εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο ύπαιθρο, στους τόπους αναφοράς των μαθησιακών ενοτήτων, προσφέροντας σε συμμετέχουσες και συμμετέχοντες μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Η in situ εκπαιδευτική διαδικασία προαπαιτεί διαδραστικότητα μεταξύ των εκπαιδευτών/συντονιστών των ενοτήτων και των εκπαιδευόμενων, έτσι ώστε να κοινοποιούνται η εμπειρία, τα ακούσματα, οι δεξιότητες και η αγάπη για τον τόπο τους σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, πολλαπλασιάζοντας το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες

Στο πρόγραμμα θα περιληφθούν πρωτότυπες, ερευνητικές εργασίες οι οποίες θα διεξαχθούν σε συνεργασία εκπαιδευτών με εκπαιδευόμενους. Τα αποτελέσματα των ερευνών ελπίζουμε να παραδοθούν στην πόλη, στους κατοίκους και τις δημοτικές αρχές, να αποτελέσουν μια παρακαταθήκη και να παράγουν σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

«Ανοικτά Εκπαιδευτικά Συμβούλια»

Τα «Ανοικτά Εκπαιδευτικά Συμβούλια» που είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία, θα δώσουν σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να υπερασπιστούν τις προτάσεις τους σε διάλογο με τους κατοίκους, τους οικονομικούς παράγοντες και τις αρχές της πόλης της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής.

Αξιολόγηση

Στο τέλος της καθεμιάς από τις 3 εκπαιδευτικές ενότητες (Εισαγωγική, Περιβάλλον και Υγεία, Πολιτισμός/Πολιτιστική πολιτική) οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν μια πρότυπη εργασία σε κάποιο από τα θέματα της ενότητας, οι οποίες θα αξιολογούνται. Η τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα είναι βαθμολογικά ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των τριών αυτών εργασιών.

Οι καταρτιζόμενες και καταρτιζόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα δια ζώσης και να συμβάλουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε μια διαδραστική εκπαιδευτική διαδικασία