Κανονισμός Σπουδών

 

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός Σπουδών για το Μυστήριο 7: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας-IN SITU.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ